دوره های کوچینگ

تعاریف جهانی کوچینگ

دانستن تعریف کوچینگ برای یک کوچ در نحوه دیدگاه و عملکرد وی حین انجام کوچینگ بسیار تاثیرگذار خواهد بود. از این‌رو در این مقاله تلاش شده است تا پاره‌ای از تعاریف کوچینگ از کوچ‌های معتبر جهانی را در یک جا جمع‌آوری کنیم.